آخرین رویدادها و اخبارهای مهم معاونت
گردش کار مدیران
پست سازماني : معاون امور داوطلبان
شرح وظايف :
 • سازماندهي فعاليتهاي مربوط به شناسايي ، جذب و بكارگيري اعضاي داوطلب نيكوكار جهت همكاري با جمعيت هلال احمر
 • اجراي دقيق مقررات ، ضوابط آئين نامه ها و دستورالعملهاي تدوين شده در رابطه با امور داوطلبان .
 • برنامه ريزي و اقدام جهت بهره گيري از خدمات داوطلبانه اعضاء و واحدهاي تابعه در موارد خاص و فوق العاده ( جنگ بروز حوادث و سوانح غيره ) و همكاري با گروههاي امدادي .
 • ايجاد نظارت و هماهنگي هاي لازم بر انجام فعاليتهاي مختلف واحدهاي تابعه .
 • برنامه ريزي و اقدام در جهت انجام امور مدد كاري اجتماعي
 • بررسي مسائل و مشكلات اجتماعي بر اساس اطلاعات گردآور شده به منظور بررسي و امكان سنجي نحوه اقدام و نيز ارائه كمك به طبقات محروم و گرفتار جامعه
 • برنامه ريزي در امر آموزش نيروهاي كارشناسي تحت نظر ، خصوصاً در زمينه هاي جامع شناسي و مديريت منابع انساني و جمعيت شناسي و پيشنهاد به مقام مافوق جهت اجراء و پيگيري آن .
 • سازمان دهي و بهره گيري از خدمات داوطلبان در ايجاد مراكز خدمات اجتماعي
 • برنامه ريزي و اقدام در مورد حل مسائل و مشكلات اجتماعي ، در حد توانايي و امكانات مالي جمعيت ضمن هماهنگي كامل با دستگاه هاي دولتي مربوطه .
 • برنامه ريزي و اقدامات لازم در جهت خودكفايي مددجويان
 • نظارت بر برنامه ريزي و انجام همكاري لازم در جهت جمع آوري اعانات نقدي و كمكهاي غيرنقدي نيكوكاران و توزيع آن در بين آسيب ديدگان حوادث و خانواده هاي تحت پوشش با همكاري واحدهاي مربوط .
 
پست سازماني : رئيس اداره عضويت و جذب مشاركتهاي مردمي استان
شرح وظايف :
 • فراهم نمودن زمينه مناسب براي جلب مشاركتهاي مردمي و قبول عضويت و ارائه خدمات داوطلبانه بر اساس نوع نيازهاي جمعيت .
 • هماهنگي به منظور همكاري و قبول خدمات داوطلبانه در زمينه هاي مختلف جهت بهره گيري از جوانان ومشاركت داوطلبان .
 • ايجاد زمينه فعاليت براي دانشگاههائي كه توان مشاركت در انجام امور فرهنگي جمعيت را دارند .
 • برقراري و ايجاد زمينه هاي مناسب براي هماهنگي با موسسات و سازمانهاي خيريه
 • اجراي دقيق مقررات ، ضوابط ، آئين نامه ها و دستورالعملهاي تدوين شده در رابطه با عضويت و جذب مشاركت هاي مردمي .
 • فراهم نمودن زمينه ي مناسب جهت جمع آوري اعانات نقدي و كمكهاي غير نقدي نيكوكاران .
 • نظارت بر امور كاركنان تحت سرپرستي
 • ارائه گزارشهاي عملكرد به مقام مافوق
 • انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق .
 
پست سازماني : رئيس اداره عضويت و جذب مشاركتهاي مردمي تبريز
شرح وظايف :
 • فراهم نمودن زمينه مناسب براي جلب مشاركتهاي مردمي و قبول عضويت و ارائه خدمات داوطلبانه بر اساس نوع نيازهاي جمعيت
 • هماهنگي به منظور همكاري و قبول خدمات داوطلبانه در زمينه هاي مختلف جهت بهره گيري از توان مشاركت داوطلبان
 • ايجاد زمينه فعاليت براي دانشگاههايي كه توان مشاركت در انجام امور فرهنگي جمعيت را دارند .
 • برقراري و ايجاد زمينه هاي مناسب براي هماهنگي با موسسات و سازمانهاي خيريه
 • اجراي دقيق مقررات ، ضوابط ، آيين نامه ها و دستورالعملهاي تدوين شده در رابطه با عضويت و جذب مشاركت هاي مردمي
 • فراهم نمودن زمينه مناسب و دريافت حق عضويت ساليانه اعضاء
 • فراهم نمودن زمينه مناسب جهت جمع آوري اعانات نقدي و كمكهاي غير نقدي نيكوكاران
 • نظارت بر امور كاركنان تحت سرپرستي
 • ارائه گزارشهاي عملكرد به مقام مافوق
 • انجام ساير امور مربوط طبق دستور مافوق
 
پست سازماني : مدد كار اجتماعي
شرح وظايف :
 • بررسي مسائل و مشكلات خانوادگي و اجتماعي مددجويان در قشرهاي مختلف و تشخيص علل پيدايش آنها در خصوص نحوه و نوع مساعدت به آنها .
 • تهيه و بررسي آمار ، اطلاعات و گزارش مورد نياز بمنظور انجام طرحهاي حمايتي و بهره گيري از امكانات و موسسات خيريه .
 • تشويق نيكوكاران و كارفرمايان به ايجاد و راه اندازي مراكز خدمات اجتماعي
 • پذيرش مددجويان و مصاحبه با آنان و ارائه گزارش لازم به مقامات مربوط .
 • بررسي مشكلات اجتماعي و اقتصادي و هزينه هاي درماني مددجويان در قشرهاي مختلف و تشويق علل پيدايش آنها
 • راهنمايي و ارائه نظرات مشورتي و تخصصي به مددجويان ، جهت حل مشكلات آنان و پيگيري امر تا حصول نتيجه بر اساس دستورالعمل هاي صادره .
 • بازديد و ارائه گزارش در خصوص مشكلات مددجويان طبق فرمهاي ارائه شده .
 • ايجاد تمهيدات لازم و راهنمايي در صورت لزوم معرفي به موسسات حمايتي و رفاهي .
 • تهيه و ارائه گزارش فعاليتهاي انجام شده به مقام مافوق
 • شركت در دوره هاي آموزشي مربوط و اهتمام در افزايش سطح دانش و مهارتهاي شغلي
 • انجام ساير امور مربوط طبق دستور مقام مافوق .