آخرین رویدادها و اخبارهای مهم معاونت
گردش کار مدیران
پست سازماني : معاون امور داوطلبان
شرح وظايف :
  • سازماندهي فعاليتهاي مربوط به شناسايي ، جذب و بكارگيري اعضاي داوطلب نيكوكار جهت همكاري با جمعيت هلال احمر
  • اجراي دقيق مقررات ، ضوابط آئين نامه ها و دستورالعملهاي تدوين شده در رابطه با امور داوطلبان .
  • برنامه ريزي و اقدام جهت بهره گيري از خدمات داوطلبانه اعضاء و واحدهاي تابعه در موارد خاص و فوق العاده ( جنگ بروز حوادث و سوانح غيره ) و همكاري با گروههاي امدادي .
  • ايجاد نظارت و هماهنگي هاي لازم بر انجام فعاليتهاي مختلف واحدهاي تابعه .
  • برنامه ريزي و اقدام در جهت انجام امور مدد كاري اجتماعي
  • بررسي مسائل و مشكلات اجتماعي بر اساس اطلاعات گردآور شده به منظور بررسي و امكان سنجي نحوه اقدام و نيز ارائه كمك به طبقات محروم و گرفتار جامعه
  • برنامه ريزي در امر آموزش نيروهاي كارشناسي تحت نظر ، خصوصاً در زمينه هاي جامع شناسي و مديريت منابع انساني و جمعيت شناسي و پيشنهاد به مقام مافوق جهت اجراء و پيگيري آن .
  • سازمان دهي و بهره گيري از خدمات داوطلبان در ايجاد مراكز خدمات اجتماعي
  • برنامه ريزي و اقدام در مورد حل مسائل و مشكلات اجتماعي ، در حد توانايي و امكانات مالي جمعيت ضمن هماهنگي كامل با دستگاه هاي دولتي مربوطه .
  • برنامه ريزي و اقدامات لازم در جهت خودكفايي مددجويان
  • نظارت بر برنامه ريزي و انجام همكاري لازم در جهت جمع آوري اعانات نقدي و كمكهاي غيرنقدي نيكوكاران و توزيع آن در بين آسيب ديدگان حوادث و خانواده هاي تحت پوشش با همكاري واحدهاي مربوط .
 
پست سازماني : رئيس اداره عضويت و جذب مشاركتهاي مردمي استان
شرح وظايف :
  • فراهم نمودن زمينه مناسب براي جلب مشاركتهاي مردمي و قبول عضويت و ارائه خدمات داوطلبانه بر اساس نوع نيازهاي جمعيت .
  • هماهنگي به منظور همكاري و قبول خدمات داوطلبانه در زمينه هاي مختلف جهت بهره گيري از جوانان ومشاركت داوطلبان .
  • ايجاد زمينه فعاليت براي دانشگاههائي كه توان مشاركت در انجام امور فرهنگي جمعيت را دارند .
  • برقراري و ايجاد زمينه هاي مناسب براي هماهنگي با موسسات و سازمانهاي خيريه
  • اجراي دقيق مقررات ، ضوابط ، آئين نامه ها و دستورالعملهاي تدوين شده در رابطه با عضويت و جذب مشاركت هاي مردمي .
  • فراهم نمودن زمينه ي مناسب جهت جمع آوري اعانات نقدي و كمكهاي غير نقدي نيكوكاران .
  • نظارت بر امور كاركنان تحت سرپرستي
  • ارائه گزارشهاي عملكرد به مقام مافوق
  • انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق .
 
پست سازماني : رئيس اداره عضويت و جذب مشاركتهاي مردمي تبريز
شرح وظايف :
  • فراهم نمودن زمينه مناسب براي جلب مشاركتهاي مردمي و قبول عضويت و ارائه خدمات داوطلبانه بر اساس نوع نيازهاي جمعيت
  • هماهنگي به منظور همكاري و قبول خدمات داوطلبانه در زمينه هاي مختلف جهت بهره گيري از توان مشاركت داوطلبان
  • ايجاد زمينه فعاليت براي دانشگاههايي كه توان مشاركت در انجام امور فرهنگي جمعيت را دارند .
  • برقراري و ايجاد زمينه هاي مناسب براي هماهنگي با موسسات و سازمانهاي خيريه
  • اجراي دقيق مقررات ، ضوابط ، آيين نامه ها و دستورالعملهاي تدوين شده در رابطه با عضويت و جذب مشاركت هاي مردمي
  • فراهم نمودن زمينه مناسب و دريافت حق عضويت ساليانه اعضاء
  • فراهم نمودن زمينه مناسب جهت جمع آوري اعانات نقدي و كمكهاي غير نقدي نيكوكاران
  • نظارت بر امور كاركنان تحت سرپرستي
  • ارائه گزارشهاي عملكرد به مقام مافوق
  • انجام ساير امور مربوط طبق دستور مافوق
 
پست سازماني : مدد كار اجتماعي
شرح وظايف :
  • بررسي مسائل و مشكلات خانوادگي و اجتماعي مددجويان در قشرهاي مختلف و تشخيص علل پيدايش آنها در خصوص نحوه و نوع مساعدت به آنها .
  • تهيه و بررسي آمار ، اطلاعات و گزارش مورد نياز بمنظور انجام طرحهاي حمايتي و بهره گيري از امكانات و موسسات خيريه .
  • تشويق نيكوكاران و كارفرمايان به ايجاد و راه اندازي مراكز خدمات اجتماعي
  • پذيرش مددجويان و مصاحبه با آنان و ارائه گزارش لازم به مقامات مربوط .
  • بررسي مشكلات اجتماعي و اقتصادي و هزينه هاي درماني مددجويان در قشرهاي مختلف و تشويق علل پيدايش آنها
  • راهنمايي و ارائه نظرات مشورتي و تخصصي به مددجويان ، جهت حل مشكلات آنان و پيگيري امر تا حصول نتيجه بر اساس دستورالعمل هاي صادره .
  • بازديد و ارائه گزارش در خصوص مشكلات مددجويان طبق فرمهاي ارائه شده .
  • ايجاد تمهيدات لازم و راهنمايي در صورت لزوم معرفي به موسسات حمايتي و رفاهي .
  • تهيه و ارائه گزارش فعاليتهاي انجام شده به مقام مافوق
  • شركت در دوره هاي آموزشي مربوط و اهتمام در افزايش سطح دانش و مهارتهاي شغلي
  • انجام ساير امور مربوط طبق دستور مقام مافوق .