آخرین رویدادها و اخبارهای مهم معاونت
معرفی معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی
سازمان داوطلبان ماموريت دارد تا مشارکتهای مردمی را به صورت علمی در طرحها و برنامه های جمعيت هلال احمر سازماندهی و به کار گيرد. به عبارت ديگر سازمان داوطلبان وظيفه دارد تا در حوزه وظايف جمعيت هلال احمر، توان اقشار و افرادی را که داوطلبانه به عضويت افتخاری جمعيت پذيرفته شده اند را سازماندهی و در جهت اجرای وظايف جمعيت ، خصوصا تأمين احتياجات معنوی و مادی نيازمندان آسيب پذير در زمان وقوع حوادث و يا در شرايط عادی بهره گيری نمايد.
تفاوت و امتياز مشارکتهای مردمی در جمعيت های ملی صليب سرخ و هلال احمر از ساير مؤسسات حمايتی در اينست که صرفا به منافع و مقدورات مالی توجه نشده بلکه استفاده از تجربيات، تخصصها، دانش و فرصتهای داوطلبان نيز از اهميت ويژه ای برخوردار است.امروزه صدها هزار نفر به عضويت افتخاری اين سازمان درآمده اند.
 
فهرست عناوين خدمات قابل ارائه دستگاه به مردم و ديگر نهادها و دستگاههاي اجرايي :
  • خدمت اول : جذب اعضاء و داوطلبان
  • خدمت دوم : فراخوان دعوت به عضويت
  • خدمت سوم : ميزان بهره گيري از خدمات اعضاء و داوطلبان اهداء خون
  • خدمت چهارم : كمك هاي نقدي و غير نقدي اعضاء و داوطلبان و ميزان حق عضويت
  • خدمت پنجم ك تعامل با سازمانهاي غير دولتي و اجراي پروژه هاي داوطلبي
  • خدمت ششم : برگزاري دوره هاي آموزشي ، همايش و سمينار و فعاليت هاي رفاهي داوطلبان
  • خدمت هفتم : حمايت از نيازمندان در مبحث دارو و درمان و ارائه وام مدد جويي