آخرین رویدادها و اخبارهای مهم معاونت
قوانین ارائه خدمات معاونت داوطلبان
قوانين خدمت اول : جذب اعضاء و داوطلبان
جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر در دنيا بر پايه داوطلبان و فعاليت آنها بنا نهاده شده است و در اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران محور فعاليت در هلال احمر داوطلبانه مي باشد لذا تمامي قوانين موجود بر استفاده از داوطلبان و جذب و فعاليت آنها در هلال احمر تكيه دارد و بر اين اساس يا از حمايت مالي اعضا ( حق عضويت ) استفاده مي شود . و با توجه به نوع گروه ( مهارت ، حمايت ، هدايت ، مشاركت ) از توان داوطلبان بهره مندي صورت گيرد .
 
قوانين خدمت دوم : فراخوان دعوت به عضويت
اعضا و داوطلبان بر اساس قوانين حداقل 29 سال بايد داشته باشند كمتر از 29 سال عضويت جوانان را خواهند داشت . بر اين اساس بر اساس قوانين داخلي جمعيت هلال احمر حداقل در 2 مقطع از سال ، هفته صليب سرخ و هلال احمر (24-18 ) ارديبهشت و 20 مهر روز ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي و همچنين در روز 14 آذر روز جهاني داوطلبان فراخوان عمومي صورت مي گيرد . فراخوانهاي اختصاصي بسته به مناسبت در طول سال صورت مي گيرد . و اين مربوط به اساسنامه جمعيت هلال احمر مي باشد .
 
قوانين خدمت سوم : ميزان بهره گيري تز خدمات اعضاء و داوطلبان و اهداء خون
بر اساس اساسنامه جمعيت هلال احمر ،اعضاء بايد حق عضويت پرداخت نمايند و داوطلبان بايد براي فعاليت بايد سرانه داوطلبي كه در مبحث خدمت سوم ميزان آنها ذكر شد در طول سال احراز نمايند قانون حاكم اساسنامه جمعيت است و داوطلب جمعيت عضويت فعال بايد با پرداخت حق عضويت يا تكميل سرانه داوطلبي به عنوان عضو يا داوطلب معرفي شود . اهداء خون با همكاري سازمان انتقال خون تكميل و هر داوطلب با 2 بار شركت در اهداء خون مي تواند سرانه داوطلبي را تكميل را نمايد .
 
قوانين خدمت چهارم : كمكهاي نقدي و غير نقدي اعضاء و داوطلبان و حق عضويت
سازمان داوطلبان و ارائه خدمات داوطلبانه فاقد بودجه دولتي قابل ذكر مي باشد اعضاء داوطلبان با كمك هاي نقدي و غيرنقدي و با كمك از طريق صندوق هاي اعلانات پنجگانه ذكر شده در خدمت چهارم و حق عضويت ؛ سازمان داوطلبان كمك مي كنند به عنوان مثال اجراي طرح عظيم همايي رحمت در ماه مبارك رمضان با كمك و ياري داوطلبان صورت مي گيرد .
 
قوانين خدمت پنجم : تعامل با سازمانهاي غير دولتي و اجراي پروژه هاي داوطلبي
همكاري با سازمانهاي غير دولتي (Ngoها ) بر اساس نامه جمعيت صورت مي گيرد كه اين همكاري و تعامل دو طرفه مي باشد همچنين اجراي پروژه هاي داوطلبي كه در واقع ارائه خدمات عملي چه از جنبه سلامتي و حمايتي مي باشد در عرف داوطلبان وجود داشته و ارائه مي شود .
 
قوانين خدمت ششم : برگزاري دوره هاي آموزشي ، همايش و سمينار و فعاليت هاي رفاهي داوطلبان
دوره هاي مختلف آموزشي چه هنري و چه امدادي و انسان دوستانه در داوطلبان صورت مي گيرد و از وظايف ذاتي داوطلبان است در همايش ها و سمينارها مسائل مختلف در خصوص محرومين و داوطلبان بررسي مي شود و بر اساس قوانين حاكم بر سازمان داوطلبان ارائه خدمات رفاهي و بيشتر از جنبه تبليغي و سمعي و بصري صورت مي گيرد .
 
قوانين خدمت هفتم : حمايت از نيازمندان در مبحث دارو و درمان و ارائه وام مدد جويي
هيچ قانوني به غير از ارائه خدمات امدادي كه به صورت پيمانكاري هلال احمر در قبال دولت انجام مي دهد جهت ارائه خدمات به عهده هلال احمر گذاشته نشده است حمايت از بيماران در مبحث دارو و درمان فقط از بعد خيرخواهانه و انسان دوستانه صورت مي گيرد و از وظايف ذاتي هلال احمر نمي باشد . كمك موردي در مورد آتش سوزي هم جهت حمايت اوليه در هنگام بروز آتش سوزي است . ارائه وام مددجويي هم با هماهنگي بانك ملت و با توجه به شرايط جهت وام دانشجويي ، ضروري و درمان و ديه صورت مي گيرد .
 
مدارک مورد نیاز
مدرك مورد نیاز جهت ارائه خدمت اول :
بر اساس استانداردهاي موجود با ارائه فرم عضويت نسبت به جذب اعضاء و داوطلبان اقدام مي شود .
مدرك مورد نیاز جهت ارائه خدمت دوم :
افراد علاقمند بر اساس توان مالي يا فرصت فعاليت با فراخوان عمومي و اختصاصي فرم مشخصات اعضاء و داوطلبان جمعيت هلال احمر را تكميل و با ارائه مدارك به عضويت در مي آيند . مدارك مورد نياز ارائه فرم تكميل شده ، 2 قطعه عكس 4 ×3 ، تصوير صفحه اول شناسنامه و مستندات مربوط به اعضاي افتخاري ( مانند رزمندگان و بسيجيان فعال ) در صورت تكميل بخش مربوطه مي باشد .
مدرك مورد نیاز جهت ارائه خدمت سوم :
توسط اعضاء و داوطلباني ، در گروههاي چهارگانه ابلاغ رئيس هر گروه جهت انجام فعاليت و گواهي صادره با قيد ميزان همكاري ( به ساعت و ارزش ريالي ) صورت مي گيرد و اعضاء هم با ارائه فيش واريزي به عنوان حق عضويت فعال مي شوند در نهايت پرونده داوطلبي فرد هر 6 ماه بررسي و تكميل مي شود . مدارك مورد نياز به طور خلاصه ابلاغ ، گواهي انجام كار يا فيش واريزي و تكميل پرونده داوطلبي مي باشد در امر اهداء خون هم فرد با اهداء خون در سال و 2 بار فعال مي شود و سازمان انتقال خون هم كارت اهداء خون تحويل مي دهد .
مدرك مورد نیاز جهت ارائه خدمت چهارم :
جهت ارائه خدمت چهارم داوطلبان كمك هاي غير نقدي را با رسيد تحويل داده و با توجه به نياز پروژه نسبت به تحويل اقلام اقدام مي نمايند . همچنين كمك هاي نقدي به حسابهاي اعلام شده واريز و فيش آن تحويل داده مي شود .
مدرك مورد نیاز جهت ارائه خدمت پنجم :
NGO ها به عنوان سازمانهاي غير دولتي با ارائه مدارك فعاليت و با عقد قرار داد دو طرفه با داوطلبان به فعاليت مي پردازند و پروژه هاي مورد نياز مشترك را اجرا مي نمايند كه در اين مورد مي توان NGO هاي همكار در امر هموفيلي ، تالاسمي و . ... را نام برد .
مدرك مورد نیاز جهت ارائه خدمت ششم :
ثبت نام كلاسهاي آموزشي با ارائه 2 قطعه عكس ، كپي مدرك تحصيلي ، كپي شناسنامه صورت مي گيرد . همايش و سمينارها هم با توجه به نوع برنامه با ارائه عنوان و نحوه اجرا صورت مي گيرد .
مدرك مورد نیاز جهت ارائه خدمت هفتم :
در مبحث دارو و درمان : اصل نسخه يا دستور پزشك ، كپي شناسنامه ، تكميل فرم مددجويي و اقدام صورت مي گيرد .
آتش سوزي : برگ اعلام مراجع ذي صلاح ( آتش نشاني پايگاه بخشداري يا فرمانداري ) كپي شناسنامه تكميل فرم
وام مددجويي : مستندات دريافت وام ( گواهي درمان يا انتخاب واحد دانشجو ) كپي شناسنامه و مداركي كه جهت اثبات مورد نياز است .