آخرین رویدادها و اخبارهای مهم معاونت
خدمات معاونت داوطلبان
خدمت اول : جذب اعضاء و داوطلبان
اعضا و داوطلبان بر اساس علاقه و مدرك تحصيلي از زير ديپلم تا مدرك دكترا و حوزوي يا حق عضويت پرداخت مي نمايد كه در سال 87 حق عضويت سالانه يك ميليون ريال مي باشد و يا به صورت داوطلب در يكي از گروههاي چهارگانه مهارت ، حمايت ، هدايت ، مشاركت فعاليت مي نمايند . عضويت با تكميل فرم عضويت و مدارك لازم و بررسي آن صورت مي گيرد آمار سه ماهه بر اساس فرم شماره 1 ارسال و جمع آوري مي شود .
 
خدمت دوم : فراخوانهاي دعوت به عضويت
بر اساس سياست هاي اتخاذ شده فراخوان ، به صورت فراخوان عمومي و اختصاصي صورت مي گيرد . فراخوان عمومي در سه مقطع از سال 24-18 ارديبهشت روز جهاني صليب سرخ و هلال احمر ، 20 مهر روز ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي و 14 آذر روز جهاني داوطلبان صورت مي گيرد . فراخوان اختصاصي با توجه به شرايط و زمانهاي خاص صورت مي گيرد به عنوان مثال در هفته دولت و روز بسيج فرم شماره 2 فراخوانهاي عمومي و اختصاصي و جلسات برگزار شده گروههاي چهارگانه داوطلبي را نشان ميدهد .
 
خدمت سوم : ميزان بهره گيري از خدمات اعضا و داوطلبان و اهدا خون
ميزان بهره گيري از خدمات اعضا و داوطلبان و اهدا خون بر اساس فرم شماره 3 ميزان بهره گيري از خدمات اعضاء و داوطلبان و گروههاي چهارگانه هدايت ، مهارت ، مشاركت ، حمايت صورت مي گيرد . سرانه فعاليت هر فرد با توجه به گروه مربوطه حداقل 50 ساعت براي گروه هدايت و مهارت و 150 ساعت براي گروه مشاركت مي باشد . حداقل ارزش ريالي اعضاي گروه حمايت شش صد هزار ريال براي هر 6 ماه مي باشد و همچنين با توجه به فعاليت اعضاء و داوطلبان و اهداء كنندگان ميزان خون اخذ شده و اهدا شده در هر سه ماه استخراج و اعلام مي گردد .
 
خدمت چهارم : كمكهاي نقدي و غير نقدي اعضاء و داوطلبان و ميزان حق عضويت
بر اساس فرم شماره 4 كمكهاي نقدي و غير نقدي اعضاء و داوطلبان و ميزان حق عضويت و ساير كمكهاي در هر سه ماه بررسي و استخراج مي شود . مبالغ جمع آوري شده از صندوق هاي ........... بر اساس پنج صندوق ، نوع اول ( پايه دار ) صندوق نوع دوم ( ديواري ) و صندوق نوع سوم ( رو ميزي ) صندوق هاي نوع چهارم( منازل ) و صندوق هاي نوع پنجم ( قلك ) اعلام مي گردد . همچنين ميزان حق عضويت اعضاء استخراج مي گردد . ساير كمكهاي نقدي و غير نقدي و موردي هم بر اساس فرم شماره 4 صورت مي گيرد .
 
خدمت پنجم : تعامل با سازمانهاي غير دولتي و اجراي پروژه هاي داوطلبي
تعامل با سازمانهاي غير دولتي و اجراي پروژه هاي داوطلبي در فرم شماره 5 سازمانهاي غير دولتي كه با داوطلبان همكاري دارند و همچنين عنان پروژه ها يا فعاليتهاي اجرا شده مشترك به همراه بودجه اختصاصي به آنها اعلام مي شود از سازمانهاي غير دولتي فعال با برنامه داوطلبان مي توان كانون هموفيلي استان انجمن حمايت از بيماران كليوي ، موسسه خيريه خاتم الانبياء و انجمن حمايت از بيماران صرع و ... را نام برد .
همچنين بر اساس فرم شماره 5 پروژه هاي داوطلبي اجرا شده به همراه تعداد داوطلبان و تعداد بهره وران و هزينه هاي اجرا شده توسط داوطلبان و جمعيت هلال احمر اعلام مي گردد .
 
خدمت ششم : برگزاري دوره هاي آموزشي ، همايشي و سمينار و فعاليتهاي رفاهي داوطلبان
برگزاري دوره هاي آموزشي ، همايش و سمينار و فعاليت رفاهي داوطلبان در فرم شماره شش دوره هاي آموزشي كه بر اساس وظايف و مقررات بر عهده داوطلبان گذاشته شده و دوره هاي سپري شده با قيد جنسيت افراد آموزش ديده و به تفكيك تحصيلات قيد مي شود . همچنين همايش ها و سمينارهاي برگزار شده در رابطه به اهداف داوطلبان ذكر مي گردد . فعاليت هاي رفاهي داوطلبان در 4 مقوله تعداد پيام هلال احمر توزيع شده تعداد اردو ، تعداد پيام تبريك يا تسليت و تعداد لوح تقدير و سپاس اعلام مي گردد .
 
خدمت هفتم : حمايت از نيازمندان در مبحث دارو و درمان و ارائه وام مدد جويي
فعاليت حمايتي از نيازمندان از محل بودجه حمايتي در اين نوع فعاليت انواع خدمات درماني اعم از بستري ، سرپايي ، فيزيوتراپي و توانبخشي تهيه و خريد دارو ، تهيه تجهيزات پزشكي و حوادث موردي آتش سوزي ، قرار داد تسهيلات و وام مدد جويي ذكر مي شود .